Algemene voorwaarden

Levervoorwaarden

Als u niet kunt afhalen, kunnen we dranken leveren. In een straal van 15 km rond ons hoofdmagazijn in Aartselaar wordt daarvoor een vaste kost van 50 EUR aangerekend. Daarbuiten wordt 1,25 EUR per kilometer aangerekend naast die vaste kost.

Leveren en terughalen van dranken en leeggoed kan enkel per transpallet over verharde ondergrond tot aan de eerste drempel van het gelijkvloers.

Zorg dat eventueel resterende dranken en het leeggoed in de juiste bakken gesorteerd en verzameld op de pallet klaarstaan bij terughaling. Als onze chauffeur ter plaatse eerst de goederen moet sorteren en/of verzamelen zullen we deze werkuren aanrekenen aan 20 EUR per begonnen kwartier.

Geopende flessen mogen niet worden teruggegeven als ze niet volledig leeg zijn. Om vergissingen te voorkomen voor volgende klanten moet het leeggoed ook effectief leeg zijn.

Enkel volle bakken kunnen worden teruggegeven. Bij aangebroken bakken wordt enkel de leeggoedwaarde verrekend indien van toepassing. Dit geldt ook voor andere drankverpakkingen zoals trays en kartons met uitzondering van kartons met sterke dranken.

Als u meer dan 40% van uw bestelling teruggeeft, zal 50 EUR worden aangerekend. Als dit meer dan 70% is, wordt dit 100 EUR.

De factuur wordt steeds opgestuurd na verrekening door de boekhouding.

Disclaimer

Deze website is eigendom van AsterX Dranken bv.
Contactgegevens en maatschappelijke zetel:
AsterX Dranken bv
Oudestraat 5
2630 Aartselaar
Telefoon: +32 (3) 298 77 06
E-mail: info@asterx.be
Btw: BE0839844806
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AsterX Dranken bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

AsterX Dranken bv levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AsterX Dranken bv de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

AsterX Dranken bv kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. AsterX Dranken bv geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AsterX Dranken bv kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

AsterX Dranken bv verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacybeleid

AsterX Dranken bv hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. U heeft tevens het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Daartoe zal hij zich richten tot AsterX Dranken bv. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan AsterX Dranken bv, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij bewaren uw gegevens zolang ze relevant zijn voor onze commerciële en operationele activiteiten of voor andere essentiële doeleinden zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit geldt ook voor iedereen met wie wij uw informatie delen en die namens ons diensten verleent.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Commissie is per e-mail bereikbaar op commission@privacycommission.be.

AsterX Dranken bv kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.